AUTO-CHE

Wangjiang motorcycle

#1

(batch #276)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1215
Power (kW):8.6Dimensions (mm):1700 × 750 × 1040
Fuel type:gasolineGross weight (kg):258

#2

(batch #260)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Wheelbase (mm):1215
Displacement (cc):149Dimensions (mm):1700 × 750 × 1040
Power (kW):8.6Gross weight (kg):258
Seating capacity:2Curb weight (kg):108

#3

(batch #255)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:165FMMWheelbase (mm):1350
Displacement (cc):226Dimensions (mm):2050 × 770 × 1200
Power (kW):11.5Gross weight (kg):296
Seating capacity:2Curb weight (kg):146

#4

(batch #254)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Wheelbase (mm):1330
Displacement (cc):149Dimensions (mm):2070 × 750 × 1075
Power (kW):8.6Gross weight (kg):291
Seating capacity:2Curb weight (kg):141

#5

(batch #253)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:162FMJ-2Wheelbase (mm):1350
Displacement (cc):149Dimensions (mm):2060 × 760 × 1085
Power (kW):8.6Gross weight (kg):282
Seating capacity:2Curb weight (kg):132

#6

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):115
Dimensions (mm):2010 × 780 × 1160  
Gross weight (kg):317  
Curb weight (kg):167  

#7

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):1950 × 700 × 1030  
Gross weight (kg):254  
Curb weight (kg):104  

#8

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2050 × 760 × 1010  
Gross weight (kg):281  
Curb weight (kg):131  

#9

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):115
Dimensions (mm):2150 × 780 × 1160  
Gross weight (kg):300  
Curb weight (kg):150  

#10

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2050 × 720 × 1110  
Gross weight (kg):280  
Curb weight (kg):130  

#11

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):2050 × 720 × 1110  
Gross weight (kg):278  
Curb weight (kg):128  

#12

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2040 × 750 × 1120  
Gross weight (kg):277  
Curb weight (kg):127  

#13

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):2040 × 750 × 1120  
Gross weight (kg):277  
Curb weight (kg):127  

#14

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2060 × 770 × 1110  
Gross weight (kg):281  
Curb weight (kg):131  

#15

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):2020 × 800 × 1120  
Gross weight (kg):266  
Curb weight (kg):116  

#16

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):2050 × 720 × 1120  
Gross weight (kg):276  
Curb weight (kg):126  

#17

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2050 × 720 × 1120  
Gross weight (kg):276  
Curb weight (kg):126  

#18

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):85
Dimensions (mm):2070 × 800 × 1070  
Gross weight (kg):278  
Curb weight (kg):128  

#19

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2070 × 800 × 1070  
Gross weight (kg):278  
Curb weight (kg):128  

#20

(batch #250)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):115
Dimensions (mm):2010 × 780 × 1180  
Gross weight (kg):315  
Curb weight (kg):165  

#21

(batch #240)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2050 × 770 × 1200  
Gross weight (kg):294  
Curb weight (kg):144  

#22

(batch #240)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):90
Dimensions (mm):2090 × 780 × 1150  
Gross weight (kg):276  
Curb weight (kg):126  

#23

(batch #239)

Wangjiang motorcycle manufactured in China
Manufacturer:Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):115
Dimensions (mm):2070 × 750 × 1075  
Gross weight (kg):293  
Curb weight (kg):143