AUTO-CHE

Wangjiang

Wangjiang vehicles are made in China by the following companies:

Dump truck

(batch #266)

 • Wangjiang dump truck
 • Chassis: CQ3255HTG33-384
 • Engine: F2CE3681G*P; F2CE3681E*P; F3BEE681D*T; F3BEE...
 • Displacement (cc): 8709; 8709; 12880; 12880; 10420; ...
 • Power (kW): 257; 287; 258; 286; 258; 279; 287; 247; 258
 • Rated capacity (kg): 12900

(batch #246)

 • Wangjiang dump truck
 • Chassis: CQ3254SMG384
 • Engine: SC9DK270Q3; SC11CK290Q3; WP10.270; WP10.290;...
 • Displacement (cc): 8820; 10450; 9726; 9726; 9839; 97...
 • Power (kW): 199; 213; 199; 213; 215; 213; 228; 213; ...
 • Rated capacity (kg): 12800

(batch #222)

 • Wangjiang dump truck
 • Chassis: ZZ3257N3847C
 • Engine: WD615.95 WD615.95E WD615.95C WD615.96C D12.3...
 • Displacement (cc): 9726 9726 9726 9726 11596 11596
 • Power (kW): 247 247 249 279 249 279
 • Seating capacity: 2

(batch #215)

 • Wangjiang dump truck
 • Chassis: ZZ3257N3847C
 • Engine: WD615.95 WD615.95E WD615.95C WD615.96C D12.3...
 • Displacement (cc): 9726 9726 9726 9726 11596 11596
 • Power (kW): 247 247 249 279 249 279
 • Seating capacity: 2
show all 10 models (11 items)

Trailer

(batch #100)

 • Wangjiang trailer
 • Chassis: BJ5049V8BEA
 • Fifth wheel (kg): 5190
 • Gross weight (kg): 22000
 • Cargo body (mm): 9480 × 2300 × 600
 • Wheelbase (mm): 5420+1350
show all 1 model (1 item)

Flatbed trailer

show all 1 model (3 items)

Container transport trailer

show all 1 model (2 items)

Vehicle transport trailer

show all 2 models (2 items)

Truck

Three-wheeler (tricar)

Cargo moto three-wheeler

show all 13 models (27 items)
Cab cargo moto three-wheeler
show all 4 models (6 items)

Passenger tricycle

Auto rickshaw tricycle
show all 2 models (2 items)

Moto

Motorcycle

show all 23 models (23 items)

Scooter

show all 10 models (12 items)
Underbone motorcycle
show all 3 models (3 items)
50cc underbone motorcycle
show all 1 model (1 item)

Moped

(batch #250)

 • Wangjiang moped
 • Seating capacity: 1
 • Gross weight (kg): 174
 • Dimensions (mm): 2000 × 790 × 1090
 • Curb weight (kg): 99
 • Speed (km/h): 50
show all 3 models (3 items)
 • Wangjiang