AUTO-CHE

Tongguang Jiuzhou trailer

#1

(batch #291)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 600 × 2320/2...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500/2550...Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#2

(batch #290)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 600 × 2320/2...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500/2550...Axle loads (kg):-/24000 (并装三轴

#3

(batch #290)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31500Gross weight (kg):37000
Fifth wheel (kg):13700Cargo body (mm):12810/12310/11810 × 600...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6400+1310+...Curb weight (kg):5500
Dimensions (mm):13000/12500/12000 × 2500/2...Axle loads (kg):-/23300

#4

(batch #290)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):35000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 600/500...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):5000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500/2550...Axle loads (kg):-/8000/8000/8000

#5

(batch #290)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34400Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 600 × 2390/2...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6400+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500/2550...Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#6

(batch #288)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34400Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 600 × 2390/2...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6400+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500/2550...Axle loads (kg):-/24000

#7

(batch #267)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31500Gross weight (kg):37000
Fifth wheel (kg):13700Cargo body (mm):12810/12310/11810 × 600...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6400+1310+...Curb weight (kg):5500
Dimensions (mm):13000/12500/12000 × 2500...Axle loads (kg):-/23300

#8

(batch #256)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34400Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 600 × 2390/2...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6400+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000

#9

(batch #248)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):35000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 600/500...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):5000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/8000/8000/8000

#10

(batch #248)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 600 × 2390/2...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000

#11

(batch #248)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 600 × 2390/2...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000

#12

(batch #248)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34400Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 600 × 2390/2...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000

#13

(batch #245)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2340...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):5000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/8000/8000/8000
Gross weight (kg):40000Tyres:425/65R22.5

#14

(batch #245)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#15

(batch #245)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#16

(batch #245)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Shandong Jiuzhou Automobile Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#17

(batch #237)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2340...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):5000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/8000/8000/8000
Gross weight (kg):40000Tyres:425/65R22.5

#18

(batch #237)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#19

(batch #237)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#20

(batch #237)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#21

(batch #234)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#22

(batch #231)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#23

(batch #231)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#24

(batch #228)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2340...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):5000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/8000/8000/8000
Gross weight (kg):40000Tyres:425/65R22.5

#25

(batch #228)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6550+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#26

(batch #224)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#27

(batch #224)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#28

(batch #223)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#29

(batch #223)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#30

(batch #220)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 11.00-2012PR...

#31

(batch #217)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):7000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R20, 12R22.5

#32

(batch #217)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12800/12300 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):6500
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R20, 11.00-20, 12R22....

#33

(batch #215)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810/12310 × 2390/2320...
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:10.00R20, 11.00R20

#34

(batch #207)

Tongguang Jiuzhou semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Mengyin Jiuzhou Machinery Vehicles Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12810 × 2390/2320 × 600
Wheelbase (mm):6250+1310+1310, 6650+1310+...Curb weight (kg):5600
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:10.00R20, 11.00R20