AUTO-CHE

Shuangjian scooter

#1

Shuangjian logo (batch #291)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1250
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1840 × 720 × 1130
Fuel type:gasolineGross weight (kg):256
Shuangjian

#2

Shuangjian logo (batch #288)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1220
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1800 × 690 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):248
Shuangjian

#3

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1280
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1880 × 700 × 1110
Fuel type:gasolineGross weight (kg):255
Shuangjian

#4

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1280
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1850 × 710 × 1100
Fuel type:gasolineGross weight (kg):252
Shuangjian

#5

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1280
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1860 × 710 × 1200
Fuel type:gasolineGross weight (kg):254
Shuangjian

#6

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1180
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1900 × 700 × 1070
Fuel type:gasolineGross weight (kg):248
Shuangjian

#7

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1310
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1920 × 680 × 1140
Fuel type:gasolineGross weight (kg):266
Shuangjian

#8

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1350
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1890 × 740 × 1125
Fuel type:gasolineGross weight (kg):275
Shuangjian

#9

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1240
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1780 × 690 × 1060
Fuel type:gasolineGross weight (kg):245
Shuangjian

#10

Shuangjian logo (batch #280)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1260
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1840 × 660 × 1110
Fuel type:gasolineGross weight (kg):249
Shuangjian

#11

Shuangjian logo (batch #279)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1280
Power (kW):6.2Dimensions (mm):1850 × 710 × 1100
Fuel type:gasolineGross weight (kg):252
Shuangjian

#12

Shuangjian logo (batch #248)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):80
Dimensions (mm):1900 × 700 × 1070  
Gross weight (kg):248  
Curb weight (kg):98  
Shuangjian

#13

Shuangjian logo (batch #233)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):80
Dimensions (mm):1860 × 710 × 1200  
Gross weight (kg):254  
Curb weight (kg):104  
Shuangjian

#14

Shuangjian logo (batch #233)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):80
Dimensions (mm):1920 × 680 × 1140  
Gross weight (kg):266  
Curb weight (kg):116  
Shuangjian

#15

Shuangjian logo (batch #233)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):80
Dimensions (mm):1840 × 660 × 1110  
Gross weight (kg):249  
Curb weight (kg):99  
Shuangjian

#16

Shuangjian logo (batch #233)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):80
Dimensions (mm):1890 × 740 × 1125  
Gross weight (kg):275  
Curb weight (kg):125  
Shuangjian

#17

Shuangjian logo (batch #233)

Shuangjian scooter manufactured in China
Manufacturer:Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (China)
Seating capacity:2Speed (km/h):80
Dimensions (mm):1780 × 690 × 1060  
Gross weight (kg):245  
Curb weight (kg):95  
Shuangjian