AUTO-CHE

Zhengzheng trailer

#1

(batch #273)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350/11850 × 600...
Wheelbase (mm):6800+1310+1310, 6600+1310+...Curb weight (kg):5500
Dimensions (mm):13000/12500/12000 × 2500...Axle loads (kg):-/24000

#2

(batch #273)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34500Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850/12350/11850 × 600...
Wheelbase (mm):6800+1310+1310, 6600+1310+...Curb weight (kg):5500
Dimensions (mm):13000/12500/12000 × 2500...Axle loads (kg):-/24000

#3

(batch #272)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):29020Gross weight (kg):35000
Fifth wheel (kg):17000Cargo body (mm):9850 × 600 × 2400
Wheelbase (mm):6290+1310Curb weight (kg):5980
Dimensions (mm):10000 × 2500 × 2750Axle loads (kg):-/18000

#4

(batch #267)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31850Gross weight (kg):39690
Fifth wheel (kg):15795Cargo body (mm):12850 × 600 × 2400
Wheelbase (mm):7250+1310+1310Curb weight (kg):7840
Dimensions (mm):12950 × 2480 × 2550Axle loads (kg):-/23895

#5

(batch #267)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32300Gross weight (kg):39780
Fifth wheel (kg):15790Cargo body (mm):12850 × 600 × 2400
Wheelbase (mm):6750+1310+1310Curb weight (kg):7480
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/23990

#6

(batch #257)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33950, 34170, 34395Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12844/11844/10844 × 600...
Wheelbase (mm):6600+1300+1300, 6100+1305+...Curb weight (kg):6050, 5830, 5605
Dimensions (mm):13000/12000/11000 × 2500...Axle loads (kg):-/8000/8000/8000

#7

(batch #240)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33950Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12844 × 600 × 2396
Wheelbase (mm):6600+1300+1300Curb weight (kg):6050
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/8000/8000/8000

#8

(batch #239)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):39990
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12740 × 600 × 2400
Wheelbase (mm):6780+1310+1310Curb weight (kg):5990
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/23990

#9

(batch #239)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31850Gross weight (kg):39690
Fifth wheel (kg):15795Cargo body (mm):12850 × 600 × 2400
Wheelbase (mm):7250+1310+1310Curb weight (kg):7840
Dimensions (mm):12950 × 2480 × 2550Axle loads (kg):-/23895

#10

(batch #239)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):32300Gross weight (kg):39780
Fifth wheel (kg):15790Cargo body (mm):12850 × 600 × 2400
Wheelbase (mm):6750+1310+1310Curb weight (kg):7480
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/23990

#11

(batch #230)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15795Cargo body (mm):12850 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):7250+1310+1310Curb weight (kg):7840
Dimensions (mm):12950 × 2480 × 2550Axle loads (kg):-/23895
Gross weight (kg):39690Tyres:11.00R20-12PR, 11.00-20-12...

#12

(batch #230)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15790Cargo body (mm):12850 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):6750+1310+1310Curb weight (kg):7480
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/23990
Gross weight (kg):39780Tyres:11.00R20-12PR, 11.00-20-12...

#13

(batch #228)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12740 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):6780+1310+1310Curb weight (kg):5990
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/23990
Gross weight (kg):39990Tyres:11.00R20-12PR, 11.00-20-12...

#14

(batch #222)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15790Cargo body (mm):12850 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):6750+1310+1310Curb weight (kg):7480
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/23990
Gross weight (kg):39780Tyres:11.00R20-12PR, 11.00-20-12...

#15

(batch #222)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15795Cargo body (mm):12850 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):7250+1310+1310Curb weight (kg):7840
Dimensions (mm):12950 × 2480 × 2550Axle loads (kg):-/23895
Gross weight (kg):39690Tyres:11.00R20-12PR, 11.00-20-12...

#16

(batch #221)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12740 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):6780+1310+1310Curb weight (kg):5990
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3000Axle loads (kg):-/23990
Gross weight (kg):39990Tyres:11.00R20-12PR, 11.00-20-12...

#17

(batch #216)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15795Cargo body (mm):12850 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):7250+1310+1310Curb weight (kg):7840
Dimensions (mm):12950 × 2480 × 2550Axle loads (kg):-/23895
Gross weight (kg):39690Tyres:11.00R20, 11.00-20, 12.00R...

#18

(batch #216)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15790Cargo body (mm):12850 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):6750+1310+1310Curb weight (kg):7480
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/23990
Gross weight (kg):39780Tyres:11.00R20, 11.00-20, 12.00R...

#19

(batch #171)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15790Cargo body (mm):12850 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):6750+1310+1310Curb weight (kg):7480
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):23990
Gross weight (kg):39780Tyres:11.00R20, 11.00-20

#20

(batch #171)

Zhengzheng semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Yingkou Aojie Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15795Cargo body (mm):12850 × 2400 × 600
Wheelbase (mm):7250+1310+1310Curb weight (kg):7840
Dimensions (mm):12950 × 2480 × 2550Axle loads (kg):23895
Gross weight (kg):39690Tyres:11.00R20, 11.00-20