AUTO-CHE

Yongkang trailer

#1

(batch #291)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33300Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6280+1310+1310Curb weight (kg):6700
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#2

(batch #291)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31000Gross weight (kg):39000
Fifth wheel (kg):15000Cargo body (mm):12780 × 600 × 2300/2400
Wheelbase (mm):7190+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3120Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#3

(batch #291)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33900Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2395/2300
Wheelbase (mm):6730+1310+1310Curb weight (kg):6100
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#4

(batch #291)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31600Gross weight (kg):39600
Fifth wheel (kg):15600Cargo body (mm):12730/12350 × 600 × 2300/2...
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000 (三轴组)

#5

(batch #274)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31600Gross weight (kg):39600
Fifth wheel (kg):15600Cargo body (mm):12730/12350 × 600 × 2300/2...
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000

#6

(batch #273)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31000Gross weight (kg):39000
Fifth wheel (kg):15000Cargo body (mm):12780 × 600 × 2300/2400
Wheelbase (mm):7190+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3120Axle loads (kg):-/24000

#7

(batch #273)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33900Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2395/2300
Wheelbase (mm):6730+1310+1310Curb weight (kg):6100
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000

#8

(batch #273)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33300Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6280+1310+1310Curb weight (kg):6700
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/24000

#9

(batch #262)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33900Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2395/2300
Wheelbase (mm):6730+1310+1310Curb weight (kg):6100
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000

#10

(batch #244)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33300Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6280+1310+1310Curb weight (kg):6700
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/24000

#11

(batch #238)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6280+1310+1310Curb weight (kg):6700
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2800Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#12

(batch #238)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):34000Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):5580+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000

#13

(batch #238)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):33900Gross weight (kg):40000
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 600 × 2395/2300
Wheelbase (mm):6730+1310+1310Curb weight (kg):6100
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000

#14

(batch #238)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31000Gross weight (kg):39000
Fifth wheel (kg):15000Cargo body (mm):12780 × 600 × 2300/2400
Wheelbase (mm):7190+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3120Axle loads (kg):-/24000

#15

(batch #238)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):22200Gross weight (kg):28100
Fifth wheel (kg):9600Cargo body (mm):12800/12350 × 600 × 2300
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):5900
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/18500

#16

(batch #238)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Rated capacity (kg):31600Gross weight (kg):39600
Fifth wheel (kg):15600Cargo body (mm):12730/12350 × 600 × 2300/2...
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000

#17

(batch #233)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):5580+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#18

(batch #227)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):5580+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#19

(batch #226)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15000Cargo body (mm):12780 × 2300/2400 × 600
Wheelbase (mm):7190+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3120Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):39000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#20

(batch #226)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):9600Cargo body (mm):12800/12350 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):5900
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/18500
Gross weight (kg):28100Tyres:9.00-2010PR

#21

(batch #226)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15600Cargo body (mm):12730/12350 × 2300/2400...
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):39600Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#22

(batch #225)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 2395/2300 × 600
Wheelbase (mm):6730+1310+1310Curb weight (kg):6100
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#23

(batch #224)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):5580+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#24

(batch #223)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15000Cargo body (mm):12780 × 2300/2400 × 600
Wheelbase (mm):7190+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3120Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):39000Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#25

(batch #223)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):9600Cargo body (mm):12800/12350 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):5900
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/18500
Gross weight (kg):28100Tyres:9.00-2010PR

#26

(batch #223)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15600Cargo body (mm):12730/12350 × 2300/2400...
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):39600Tyres:11.00R2012PR, 12R22.512PR

#27

(batch #202)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 2395/2300 × 600
Wheelbase (mm):6730+1310+1310Curb weight (kg):6100
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11R22.5, 12.00R20

#28

(batch #201)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):10850 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):5580+1310+1310Curb weight (kg):6000
Dimensions (mm):11000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11.00R20, 12.00R20

#29

(batch #193)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):16000Cargo body (mm):12850 × 2395 × 600
Wheelbase (mm):6730+1310+1310Curb weight (kg):6100
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 2700Axle loads (kg):-/24000
Gross weight (kg):40000Tyres:11R22.5, 12.00R20

#30

(batch #155)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15600Cargo body (mm):12730/12350 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):24000
Gross weight (kg):39600Tyres:12.00-20, 11.00-20

#31

(batch #154)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):15000Cargo body (mm):12780 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):7190+1310+1310Curb weight (kg):8000
Dimensions (mm):13000 × 2500 × 3120Axle loads (kg):24000
Gross weight (kg):39000Tyres:11.00R20, 12.00R20

#32

(batch #136)

Yongkang semi-trailer manufactured in China
Manufacturer:Feixiang Yuanda Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Fifth wheel (kg):9600Cargo body (mm):12800/12350 × 2300 × 600
Wheelbase (mm):6930+1310+1310, 6730+1310+...Curb weight (kg):5900
Dimensions (mm):13000/12500 × 2500 × 2880Axle loads (kg):18500
Gross weight (kg):28100Tyres:12.00-20, 11.00-20