AUTO-CHE

Wangya Moto scooter

#1

(batch #286)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1210
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1780 × 680 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):249

#2

(batch #285)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:157QMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1435
Power (kW):6.0Dimensions (mm):2000 × 775 × 1130
Fuel type:gasolineGross weight (kg):260

#3

(batch #285)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:157QMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1555
Power (kW):6.0Dimensions (mm):2135 × 770 × 1115
Fuel type:gasolineGross weight (kg):293

#4

(batch #284)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1235
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1810 × 682 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):249

#5

(batch #284)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1260
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1820 × 665 × 1090
Fuel type:gasolineGross weight (kg):248

#6

(batch #281)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1235
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1810 × 682 × 1120
Fuel type:gasolineGross weight (kg):249

#7

(batch #281)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1260
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1820 × 665 × 1090
Fuel type:gasolineGross weight (kg):248

#8

(batch #281)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1275
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1850 × 690 × 1110
Fuel type:gasolineGross weight (kg):246

#9

(batch #281)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:152QMI-2Seating capacity:2
Displacement (cc):125Wheelbase (mm):1285
Power (kW):5.2Dimensions (mm):1860 × 680 × 1095
Fuel type:gasolineGross weight (kg):250

#10

(batch #279)

Wangya Moto scooter manufactured in China
Manufacturer:Taizhou Jiaojiang Zhiwei Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China)
Engine:157QMJ-2Seating capacity:2
Displacement (cc):149Wheelbase (mm):1555
Power (kW):6.0Dimensions (mm):2135 × 770 × 1115
Fuel type:gasolineGross weight (kg):293