AUTO-CHE

Xiangjiang

Xiangjiang vehicles are made in China by the following companies:

Truck

Three-wheeler (tricar)

Cargo moto three-wheeler

show all 8 models (11 items)
Cab cargo moto three-wheeler
show all 5 models (6 items)

Passenger tricycle

show all 1 model (2 items)

Moto

Motorcycle

show all 7 models (8 items)

Scooter

show all 4 models (7 items)
Underbone motorcycle
show all 2 models (2 items)
  • Xiangjiang