AUTO-CHE

FAW Xiali FAW Xiali

FAW Xiali vehicles are made in China by (a car manufacturer in Tianjin, Tianjin Municipality).

FAW Xiali logo Car

show all 92 models (165 items)

FAW Xiali logo Dual-fuel car

show all 9 models (9 items)
  • FAW Xiali