AUTO-CHE

Wanshida Wanshida

Wanshida vehicles are made in China by the following companies:

Wanshida logo Trailer

Wanshida logo (batch #240)

 • Wanshida trailer
 • Rated capacity (kg): 33700
 • Fifth wheel (kg): 15960, 16000
 • Gross weight (kg): 39950
 • Cargo body (mm): 12790 × 600 × 2340
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #240)

 • Wanshida trailer
 • Rated capacity (kg): 32000
 • Fifth wheel (kg): 16150, 16550
 • Gross weight (kg): 39950
 • Cargo body (mm): 12840 × 600 × 2340
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #239)

 • Wanshida trailer
 • Rated capacity (kg): 33700
 • Fifth wheel (kg): 15960, 16000
 • Gross weight (kg): 39950
 • Cargo body (mm): 12790 × 600 × 2340
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #239)

 • Wanshida trailer
 • Rated capacity (kg): 33650
 • Fifth wheel (kg): 15970, 16030
 • Gross weight (kg): 39950
 • Cargo body (mm): 12840 × 600 × 2340
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Wanshida
show all 11 models (79 items)

Wanshida logo Stake trailer

Wanshida logo (batch #259)

 • Wanshida stake trailer
 • Rated capacity (kg): 34500
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 10850 × 600 × 2320/2380
 • Wheelbase (mm): 5300+1310+1310
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #259)

 • Wanshida stake trailer
 • Rated capacity (kg): 34200, 34350, 35000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Cargo body (mm): 11850/11350/10850 × 600 × 2320/2380
 • Wheelbase (mm): 6130+1310+1310, 5630+1310+1310, 5630...
 • Wanshida
show all 17 models (78 items)

Wanshida logo Box body van trailer

Wanshida logo (batch #288)

 • Wanshida box body van trailer
 • Rated capacity (kg): 32300
 • Fifth wheel (kg): 16000, 16050
 • Gross weight (kg): 39980
 • Cargo body (mm): 12850 × 1800/2000/2200/2400 × 2340
 • Wheelbase (mm): 6800+1310+1310, 7050+1310+1310
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #240)

 • Wanshida box body van trailer
 • Rated capacity (kg): 31490
 • Fifth wheel (kg): 16000, 16040
 • Gross weight (kg): 39990
 • Cargo body (mm): 14450 × 1800/2000/2200/2400 × 2340
 • Wheelbase (mm): 8280+1310+1310, 8380+1310+1310
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #240)

 • Wanshida box body van trailer
 • Rated capacity (kg): 32200
 • Fifth wheel (kg): 15530, 15730
 • Gross weight (kg): 39500
 • Cargo body (mm): 11850 × 1800/2000/2200 × 2360
 • Wheelbase (mm): 5800+1310+1310, 6300+1310+1310
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #239)

 • Wanshida box body van trailer
 • Rated capacity (kg): 32740
 • Fifth wheel (kg): 16010, 16050
 • Gross weight (kg): 39990
 • Cargo body (mm): 12850 × 1880/2080/2280/2480 × 2420
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Wanshida
show all 10 models (67 items)

Wanshida logo Soft top box van trailer

show all 0 models (2 items)

Wanshida logo Lowboy

Wanshida logo (batch #267)

 • Wanshida lowboy
 • Rated capacity (kg): 27200
 • Fifth wheel (kg): 17000
 • Gross weight (kg): 35000
 • Wheelbase (mm): 7750+1300, 8050+1300, 8500+1300
 • Dimensions (mm): 11000/11500/12000 × 3000 × 3150
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #267)

 • Wanshida lowboy
 • Rated capacity (kg): 26000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 11000+1260+1260
 • Dimensions (mm): 15950 × 3000 × 3150/1700
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #239)

 • Wanshida lowboy
 • Rated capacity (kg): 33000
 • Fifth wheel (kg): 16010, 16000
 • Gross weight (kg): 39990
 • Wheelbase (mm): 8650+1310+1310, 8150+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000/12500 × 3000 × 3000
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #239)

 • Wanshida lowboy
 • Rated capacity (kg): 30000
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 11400+1260+1260
 • Dimensions (mm): 15990 × 3000 × 3150
 • Wanshida
show all 26 models (56 items)

Wanshida logo Container transport trailer

show all 8 models (39 items)

Wanshida logo Special tank containers transport trailer

Wanshida logo Dangerous goods tank container skeletal trailer
show all 3 models (12 items)

Wanshida logo Vehicle transport trailer

show all 2 models (11 items)

Wanshida logo Flatbed trailer

Wanshida logo (batch #288)

 • Wanshida flatbed trailer
 • Rated capacity (kg): 34300
 • Fifth wheel (kg): 16150, 16550
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 1550/2700
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #239)

 • Wanshida flatbed trailer
 • Rated capacity (kg): 34300
 • Fifth wheel (kg): 16150, 16550
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 1550/2700
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #229)

 • Wanshida flatbed trailer
 • Fifth wheel (kg): 16150, 16550
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 1550/2700
 • Curb weight (kg): 5700
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #225)

 • Wanshida flatbed trailer
 • Fifth wheel (kg): 16150, 16550
 • Gross weight (kg): 40000
 • Wheelbase (mm): 6830+1310+1310, 7030+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 1550/2700
 • Curb weight (kg): 5700
 • Wanshida
show all 1 model (5 items)

Wanshida logo Dump trailer

Wanshida logo (batch #166)

 • Wanshida dump trailer
 • Fifth wheel (kg): 16000
 • Gross weight (kg): 39900
 • Cargo body (mm): 9850 × 2310 × 1500
 • Wheelbase (mm): 4630+1310+1310
 • Dimensions (mm): 10000 × 2500 × 3230/3860
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #166)

 • Wanshida dump trailer
 • Fifth wheel (kg): 15600
 • Gross weight (kg): 39500
 • Cargo body (mm): 10200 × 2350 × 1500
 • Wheelbase (mm): 5870+1310+1310
 • Dimensions (mm): 11000 × 2500 × 3920
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #150)

 • Wanshida dump trailer
 • Fifth wheel (kg): 16090
 • Gross weight (kg): 39900
 • Cargo body (mm): 12850 × 2310 × 1200
 • Wheelbase (mm): 7030+1310+1310
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 2930/3700
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #132)

 • Wanshida dump trailer
 • Fifth wheel (kg): 13850
 • Gross weight (kg): 37800
 • Cargo body (mm): 12800 × 2300 × 600/550/500
 • Wheelbase (mm): 6910+1320+1320
 • Dimensions (mm): 13000 × 2500 × 3300
 • Wanshida
show all 4 models (5 items)

Wanshida logo Animal transport trailer

Wanshida logo Livestock transport trailer

show all 1 model (6 items)

Wanshida logo Food trailer

Wanshida logo Liquid food transport tank trailer

show all 1 model (2 items)

Wanshida logo Edible oil transport tank trailer

Wanshida logo Aluminium cooking oil trailer
show all 5 models (8 items)

Wanshida logo Petrochemical trailer

Wanshida logo Oil tank trailer

show all 14 models (60 items)

Wanshida logo Flammable liquid tank trailer

show all 7 models (24 items)

Wanshida logo Corrosive materials transport tank trailer

show all 4 models (10 items)

Wanshida logo Chemical liquid tank trailer

show all 1 model (8 items)

Wanshida logo Fuel tank trailer

show all 0 models (4 items)

Wanshida logo Oxidizing materials transport tank trailer

show all 2 models (2 items)

Wanshida logo Lubricating oil tank trailer

show all 1 model (2 items)

Wanshida logo Bulk cargo trailer

Wanshida logo Bulk powder trailer

show all 1 model (10 items)
Wanshida logo Medium density bulk powder transport trailer
show all 3 models (5 items)
Wanshida logo Low-density bulk powder transport trailer
show all 2 models (3 items)

Wanshida logo Bulk cement trailer

show all 2 models (9 items)

Wanshida logo Ash transport trailer

show all 6 models (9 items)

Wanshida logo Dump truck

Wanshida logo (batch #166)

 • Wanshida dump truck
 • Chassis: ZZ3315N3265C
 • Engine: WD615.95 / WD615.95E / WD615.96E
 • Displacement (cc): 9726 / 9726 / 9726
 • Power (kW): 247 / 247 / 276
 • Gross weight (kg): 31000
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #141)

 • Wanshida dump truck
 • Chassis: BJ3311DNPJC
 • Engine: WD615.30 / WD615.50 / WD615.50
 • Displacement (cc): 9726 / 9726 / 9726
 • Power (kW): 221 / 206 / 206
 • Gross weight (kg): 31000
 • Wanshida
show all 15 models (15 items)

Wanshida logo Truck

Wanshida logo Box van truck

Wanshida logo (batch #120)

 • Wanshida box van truck
 • Chassis: ZZ1246N4666VX
 • Engine: WD615.68A / WD615.68A / WD615.69 / WD615.69
 • Displacement (cc): 9726 / 9726 / 9726 / 9726
 • Power (kW): 225 / 225 / 247 / 247
 • Gross weight (kg): 22905
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #101)

 • Wanshida box van truck
 • Chassis: CA1370P5K2L11T6
 • Engine: YC6A280-20 / BF6M1013-26 / BF6M1013-28 / CA6...
 • Displacement (cc): 7252 / 7146 / 7146 / 8123 ...
 • Power (kW): 206 / 192 / 206 / 197 / 206 / ...
 • Gross weight (kg): 36695
 • Wanshida
show all 2 models (2 items)

Wanshida logo Tractor unit

Wanshida logo Container transport tractor unit

Wanshida logo Container carrier vehicle

show all 0 models (1 item)

Wanshida logo Special purpose vehicle

Wanshida logo Public service vehicle

Wanshida logo RV/caravan trailer

Wanshida logo Caravan trailer
show all 1 model (1 item)

Wanshida logo Special transport vehicle

Wanshida logo Fuel tank truck

Wanshida logo (batch #249)

 • Wanshida fuel tank truck
 • Chassis: BJ1063VCJEA-S1
 • Engine: CA4DC2-10E3; CY4102-C3F; 4D26; 4DW93-84E3
 • Displacement (cc): 3168; 3856; 2596; 2540
 • Power (kW): 76; 70; 68; 67
 • Rated capacity (kg): 3000
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #240)

 • Wanshida fuel tank truck
 • Chassis: BJ1063VCJEA-S1
 • Engine: CA4DC2-10E3 / CY4102-C3F / 4D26 / 4DW93-84E3
 • Displacement (cc): 3168 / 3856 / 2596 / 2540
 • Power (kW): 76 / 70 / 68 / 67
 • Gross weight (kg): 6495
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #240)

 • Wanshida fuel tank truck
 • Chassis: BJ1083VDJFA
 • Engine: YZ4DB1-30 / CY4102-C3C / YN38CR / CA4DC2-12E3
 • Displacement (cc): 4087 / 3856 / 3760 / 3168
 • Power (kW): 95 / 88 / 85 / 88
 • Gross weight (kg): 8495
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #230)

 • Wanshida fuel tank truck
 • Chassis: BJ1083VDJFA
 • Engine: YZ4DB1-30 / CY4102-C3C / YN38CR / CA4DC2-12E3
 • Displacement (cc): 4087 / 3856 / 3760 / 3168
 • Power (kW): 95 / 88 / 85 / 88
 • Gross weight (kg): 8495
 • Wanshida
show all 17 models (24 items)
Wanshida logo Oil tank truck
Wanshida logo Aluminium oil tank trailer
show all 13 models (37 items)

Wanshida logo Bulk powder tank truck

show all 5 models (5 items)
Wanshida logo Bulk cement truck

Wanshida logo (batch #106)

 • Wanshida bulk cement truck
 • Chassis: CA1370P5K2L11T6
 • Engine: YC6A280-20 / BF6M1013-26 / BF6M1013-28 / CA6...
 • Displacement (cc): 7252 / 7146 / 7146 / 8123 ...
 • Power (kW): 206 / 192 / 206 / 197 / 206 / ...
 • Gross weight (kg): 36995
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #106)

 • Wanshida bulk cement truck
 • Chassis: ZZ1316M4666F
 • Engine: WD615.62 / WD615.87 / WD615.62 / WD615.87
 • Displacement (cc): 9726 / 9726 / 9726 / 9726
 • Power (kW): 196 / 213 / 196 / 213
 • Gross weight (kg): 30960
 • Wanshida

Wanshida logo (batch #99)

 • Wanshida bulk cement truck
 • Chassis: CA1310P11K2L11T4
 • Engine: CA6DE1-24 / CA6DE2-24 / CA6DF2-24 / CA6DF1-2...
 • Displacement (cc): 6618 / 6618 / 7127 / 7127 ...
 • Power (kW): 177 / 177 / 177 / 177 / 162 / 162
 • Gross weight (kg): 31000
 • Wanshida
show all 6 models (6 items)

Wanshida logo Chemical liquid tank truck

show all 1 model (1 item)
Wanshida logo Flammable liquid aluminum tank trailer
show all 7 models (22 items)

Wanshida logo Police vehicle

Wanshida logo Inspection vehicle
show all 1 model (1 item)

Wanshida logo Road and bridge construction vehicle

Wanshida logo Concrete mixer

Wanshida logo Concrete mixer truck
show all 2 models (2 items)

Wanshida logo Asphalt distributor truck

Wanshida logo Liquid asphalt transport tank trailer
show all 1 model (4 items)

Wanshida logo Municipal sanitation truck

Wanshida logo Sprinkler machine (water tank truck)

show all 2 models (2 items)
Wanshida logo Water tank truck
show all 1 model (1 item)
 • Wanshida