AUTO-CHE

Hanxue Hanma

Hanxue Hanma vehicles are made in China by (a manufacturing company in Zhongqing, Chongqing Municipality).

Truck

Three-wheeler (tricar)

Cargo moto three-wheeler

show all 5 models (5 items)
Cab cargo moto three-wheeler
show all 4 models (4 items)

Passenger tricycle

Auto rickshaw tricycle
show all 1 model (1 item)

Moto

Scooter

show all 4 models (4 items)

Motorcycle

show all 1 model (1 item)
  • Hanxue Hanma
  • Hanxuehanma